Abraham Ibn Ezra. The Book of Reasons: A Parallel by Shlomo Sela

By Shlomo Sela

The current quantity deals a serious Hebrew textual content of the 2 models of Ibn Ezras Sefer ha-Te'amim, the booklet of purposes, observed by means of an annotated translation and observation. the 2 treatises offered right here have been designed via Ibn Ezra to supply purposes, factors, or meanings of the uncooked astrological thoughts formulated within the advent to astrology that Ibn Ezra entitled Reshit Hokhmah (Beginning of Wisdom).

Show description

Read Online or Download Abraham Ibn Ezra. The Book of Reasons: A Parallel Hebrew-English Critical Edition of the Two Versions of the Text PDF

Similar sacred writings books

Luminal Darkness: Imaginal Gleanings from Zoharic Literature

Well known as one of many world’s such a lot astute interpreters of Kabbalistic texts, Elliot Wolfson bargains an illuminating and unique presentation of Kabbalah. Combining its knowledge with Western philosophical historical past from Plato to Heidegger and past, synergy publications his elucidation of the basics of Jewish mysticism and shapes his taxonomy of Kabbalistic proposal.

The Jewish Study Bible: Featuring The Jewish Publication Society TANAKH Translation

The Jewish learn Bible is a one-volume source adapted specially for the desires of scholars of the Hebrew Bible. approximately 40 students around the world contributed to the interpretation and interpretation of the Jewish examine Bible, representing the easiest of Jewish biblical scholarship on hand this present day. A committee of highly-respected biblical students and rabbis from the Orthodox, Conservative, and Reform Judaism routine produced this contemporary translation.

Weisheit im Widerspruch: Studien zu den Elihu-Reden in Ijob 32–37

This examine synthesizes educational study at the monologues of Elihu in activity: 32–27, and offers a literary critique that perspectives the complicated as a theological compendium starting from poetical discussion to divine speech. The style research of the introductory bankruptcy, that's appeared at many issues as an ironization of Elihu and a deconstruction of his total argumentation, permits us to acknowledge the theological prestige of the monologues.

Targum Neofiti 1: Genesis

Starting with an creation of the Palestinian Targums," or "Targum Yerushalmi," the writer relates the historical past of the time period, learn within the box, and different historical past info at the Palestinian Pentateuch Targums earlier than delivering a verse-by-verse translation of Neofiti 1. "

Extra resources for Abraham Ibn Ezra. The Book of Reasons: A Parallel Hebrew-English Critical Edition of the Two Versions of the Text

Sample text

For a description of this manuscript, see above, under the manuscripts of Te . #amim I. à Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, ebr. 477 (IMHM: F 00530), ff. 121b–140a. Written in an Italian script in 1545, it contains the following astrological works by Ibn Ezra: Reshit Hokhmah I, ff. 22a–23a; sec. ond version of Sefer ha-She"elot, ff. tei ha-Mazzalot, ff. 67b– 86a; second version of Sefer ha- #Olam, ff. 86a–96b; first version of Sefer ha-Mivh. arim, ff. 97a–108a; first version of Sefer ha- #Olam, ff.

202 (IMHM: F 01649), ff. 37b–52b. For a description of this manuscript, see above, under the manuscripts of Te . #amim I. à Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, ebr. 477 (IMHM: F 00530), ff. 121b–140a. Written in an Italian script in 1545, it contains the following astrological works by Ibn Ezra: Reshit Hokhmah I, ff. 22a–23a; sec. ond version of Sefer ha-She"elot, ff. tei ha-Mazzalot, ff. 67b– 86a; second version of Sefer ha- #Olam, ff. 86a–96b; first version of Sefer ha-Mivh. arim, ff. 97a–108a; first version of Sefer ha- #Olam, ff.

14) Therefore they concluded that it is cold, for when it is the lord of the nativity of some person, then, because it does not provide adequate heat, it indicates death. [8] (16) The body of Mars is larger than the body of the lower 36 first version of the book of reasons ïéòù øåáòá ãåòå ¬íç àåäù åéìò åøæâ ïë ìò ¬3ùîùäî 2áåø÷å ¬1íéìôùä äìàî áìå øåùä ïéò åîë ¬íåãà àåäù ïåéìò áëåë ìë ìò åøæâ äëëå (17) ®íåãà åäàøî ®íéãàî úãìåúë íúãìåú éë ¬áø÷ò ìòå ¬4ãéìåî àåäù úùáéä íò áøä íåçä øåáòá øëæ àåäù ùîùä ìò åøæâå (2) íåéá ùîùä çëå ¬äàøð 6øáã äæ äìéìá äçë éë åøîàå (1) 6 ®5äá÷ð ¬êôäì äðáìä (3) ®äìéìá õøàäî äèîì àéä éë øùàë ¬íéáåèä íéáëåëä ïî àåäù ÷ãö ìò åøæâå ®äâð äæ êôäå ¬áø íåç ãéìåéù øåáòá øëæ àåäùå ¬åîå÷îì òéâàùë 7åîòè ùøôà (4) (5) ®äìéìä éáëåëîå äá÷ð àåäù åøæâ ïë ìò »íéãàî øáãä êôäå ¬íåéä íåçá åúãìåú øùéúú éë øåáòá íåéä éáëåëîå øëæ àåäù éàúáù ìò 8åøæâå äîç áëåëå ®äá÷ð àåä íòôå øëæ àåä íòô éë åøîà ïë ìò »åéúåòåðú áåø øåáòá êôäúî ®åîå÷îá åðùøôà éìúä øáãå ®õøàäî ÷çøîä éôëå ùîùäî ÷çøîä 9íòèäå 10 (6) 2§ àåäå íäéìò 13 êìåä ùîùä éë íééìàîù úåìæî 12 íúðù åìçä íéáø ®äìè (2) 11 äùùä åàø÷ð ®éðùä øòùä åòéâäù øçà ¬êéøàäì íéîéä åìçé íùù øåáòá éãâ ìæîá ùîùä ñðëä ñðëä úìçúî íúðù åìçä íéøçàå ñðëäá íúðù åìçä (5) íéáøå 18 (1) 1 ®íééîåøãä äæ êôäå ¬÷ãöä å÷ ãâðë ìàîù ãöá (4) (3) úìçúî 14 ®íéìåáâä ìëá åðîî äèîì ïéàù øöå÷ì ®17äìéìäå íåéä äåúùé æà éë ¬äìè ìæîá 16 15 ùîùä ®áåùéä ìà áåø÷ àåäù ¬ìàîùä óåñá àåä æàù øåáòá ïèøñ ìæî ìà ùîùä ïåëð øúåéå ¬20äìéìä íò íåéä äåúùé æà éë íéðæàî ñðëúùë ¬ùîùä úåéä øåáòáå 21 [ùîùäî3 (6) ìæîá ùîùä ñðëäá åìçä íéáøå 19 ®úåîå÷îä øàùî äìéìäå íåéä úååúùäî ìçäì ®øñç øì »÷îèàô [áåø÷å2 ®øñç ÷ »íéðùä îàô »íéìôùä íéðùä è »øì [íéìôùä1 êôäì5 ®ãéìåîù ùáåéå ÷ »ãéìåî àåäù äùáéä íò î »èàìøô [ãéìåî ®®® íò4 ®ùîùä ìà à »îè÷ô »åîå÷îá ô »îèàøì [åîòè7 ®øáãäå ÷ »îèàìøô [øáã äæ6 ®êôäá äá÷ð àéäù è »î÷àìøô [äá÷ð ®íòèå ÷îèàìøô »íéøáãä øù÷ä 駧ôò éúð÷éú [íòèäå9 ®øñç ÷ »îèàìøô [åøæâå8 ®øñç ÷ »î÷èø [àåäå13 ®úëìåä ô »î÷èàø [êìåä12 ®äùù à÷ »îèøô [äùùä11 ®éôë ÷ »îèàøô [éôëå10 îø »æàå ÷ »æàù à »ô [æà éë16 ®íúðù ÷ »îàøô [ùîùä15 ®úìçúá ÷ »îèàøô [úìçúî14 ®àéäå àô »îè÷àø [ìæîá19 ®íéøçàå è »î÷àøô [íéáøå18 ®øñç è »î÷àøô [äìéìäå ®®® åìçä íéøçàå17 ®æà ®ñðëú ùîùäùëù ÷ »îèàøô [ñðëúùë ùîùä úåéä21 ®äìéìäå ÷ô »îèàø [äìéìä íò20 ®ìæî ìà ô chapter two 37 planets and it is close to the Sun; therefore they concluded that it is hot, and also because its color is red.

Download PDF sample

Rated 4.11 of 5 – based on 8 votes